50 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από Δήμους! Δείτε τις ειδικότητες!

στις
Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώνουν Δήμοι της χώρας με προκηρύξεις τις οποίες δημοσίευσαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της εκάστοτε προκήρυξης!

16 Θέσεις εργασίας – Δήμος Κρωπίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα έξι (16) θέσεων κατεπειγουσών αναγκών διαφόρων ειδικοτήτων για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και με τις εξής ειδικότητες :

• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, επτά (7) άτομα,
• ΔΕ Οδηγών, έξι (6) άτομα,
• ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, τρία (3) άτομα, της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στον αρμόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο (τηλ. επικοινωνίας: 210¬6026272 εσωτ. 163 ή 180) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση ανεργίας
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από τέλος της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών,

ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης
ή όχι.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Επισημαίνετε ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογα με την ειδικότητα τα έξης:
1. ΔΕ Οδηγούς: α)ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας και άνω,
β) πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
2. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου : α) άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδων ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) σε ισχύ,
β) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική σε ισχύ.

Η παρούσα να αναρτηθεί:
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας, β) στο κατάστημα του ΚΕΠ Κορωπίου και γ) στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

19 Θέσεις εργασίας – Δήμος Πύργου

O Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 19 ατόμων, για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών αποκομιδής των απορριμμάτων που προέκυψαν από τις πλημμύρες, κυρίως σε περιοχές όπου καταστράφηκαν λυόμενα και γενικότερα πρόχειρες κατασκευές, όπου συγκεντρώθηκε τεράστιος όγκος μπαζών και σκουπιδιών, όπου ο καθαρισμός φρεατίων, οδών και γρανών είναι ζητήματα άμεσης κατεπείγουσας επέμβασης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

15 Θέσεις εργασίας – Δήμος Αλμυρού

Ο ∆ήµος Αλµυρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και 5 ηµεροµίσθια κατ΄άτοµο για το µήνα Ιούνιο 2018 συνολικού αριθµού 15 ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

 

https://www.neolaia.gr

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s